Fluor

9
F
Grupa
17
Okres
2
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
9
9
10
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
9
Masa atomowa
18,9984032
Liczba masowa
19
Kategoria
Halogeny
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
Z łacińskiego i francuskiego fluere, flow lub flux
Układ krystalograficzny
Podstawowy wyśrodkowany jednoskośny
Historia
In 1529, Georigius Agricola described the use of fluorspar as a flux.

In 1670 Heinrich Schwandhard found that glass was etched when exposed to fluorspar treated with acid.

In 1810, French scientist Andre-Marie Ampere proposed that fluoric acid was a compound of hydrogen with a new element.

The element was finally isolated in 1886 by Henri Moissan.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 7
Konfiguracja elektronowa
[He] 2s2 2p5
F
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,001696 g/cm3
Temperatura topnienia
53,53 K | -219,62 °C | -363,32 °F
Temperatura wrzenia
85,03 K | -188,12 °C | -306,62 °F
Ciepło topnienia
0,26 kJ/mol
Ciepło parowania
3,27 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,824 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,054%
Ilość we Wszechświecie
0,00004%
Fluorine
Opis Obrazu: Images-of-elements
Fluorine gas, but only as photomontage, because fluorine reacts even with glass
Numer CAS
7782-41-4
Numer CID PubChem
24524
Właściwości atomowe
Promień atomowy
42 pm
Promień walencyjny
64 pm
Elektroujemność
3,98 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
17,4228 eV
Objętość molowa
17,1 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,000279 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1
Zastosowania
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.
Fluorine is highly toxic and corrosive
Izotopy
Stabilne izotopy
19F
Niestabilne izotopy
14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F