Tlen

8
O
Grupa
16
Okres
2
Blok
p
Protony
Elektrony
Neutrony
8
8
8
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
8
Masa atomowa
15,9994
Liczba masowa
16
Kategoria
Niemetale
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
Od greckiego słowa oxys, kwas i genes formowanie
Układ krystalograficzny
Podstawowy wyśrodkowany jednoskośny
Historia
Carl Wilhelm Scheele obtained oxygen by heating mercuric oxide and nitrates in 1771, but did not publish his findings until 1777.

Joseph Priestley also prepared this new air by 1774.

The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion.
Elektrony na poszczególnych powłokach
2, 6
Konfiguracja elektronowa
[He] 2s2 2p4
O
Green and red colors in the Aurora Borealis are caused by oxygen atoms
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,001429 g/cm3
Temperatura topnienia
54,36 K | -218,79 °C | -361,82 °F
Temperatura wrzenia
90,2 K | -182,95 °C | -297,31 °F
Ciepło topnienia
0,222 kJ/mol
Ciepło parowania
3,41 kJ/mol
Ciepło właściwe
0,918 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
46%
Ilość we Wszechświecie
1%
Vial
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure oxygen
Numer CAS
7782-44-7
Numer CID PubChem
977
Właściwości atomowe
Promień atomowy
48 pm
Promień walencyjny
66 pm
Elektroujemność
3,44 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
13,6181 eV
Objętość molowa
14,0 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,0002674 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-2, -1, 1, 2
Zastosowania
Pure oxygen is frequently used to help breathing in patients with respiratory ailments.

Oxygen is used in oxyacetylene welding, as an oxidant for rocket fuel, and in methanol and ethylene oxide production.

It is also used in the production of steel, plastics and textiles.

Plants and animals rely on oxygen for respiration.
Oxygen gas can be toxic at elevated partial pressures, leading to convulsions and other health problems
Izotopy
Stabilne izotopy
16O, 17O, 18O
Niestabilne izotopy
12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O