Wodór

1
H
Grupa
1
Okres
1
Blok
s
Protony
Elektrony
Neutrony
1
1
0
Ogólne właściwości
Liczba atomowa
1
Masa atomowa
1,00794
Liczba masowa
1
Kategoria
Niemetale
Kolor
Bezbarwny
Radioaktywny
Nie
Od greckiego słowa hydro (woda) i genes (formowanie)
Układ krystalograficzny
Sześciokąt prosty
Historia
Henry Cavendish was the first to distinguish hydrogen from other gases in 1766 when he prepared it by reacting hydrochloric acid with zinc.

In 1670, English scientist Robert Boyle had observed its production by reacting strong acids with metals.

French scientist Antoine Lavoisier later named the element hydrogen in 1783.
Elektrony na poszczególnych powłokach
1
Konfiguracja elektronowa
1s1
H
Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets
Właściwości fizyczne
Stan skupienia
Gaz
Gęstość
0,00008988 g/cm3
Temperatura topnienia
14,01 K | -259,14 °C | -434,45 °F
Temperatura wrzenia
20,28 K | -252,87 °C | -423,17 °F
Ciepło topnienia
0,558 kJ/mol
Ciepło parowania
0,452 kJ/mol
Ciepło właściwe
14,304 J/g·K
Ilość w skorupie Ziemi
0,15%
Ilość we Wszechświecie
75%
Vial
Opis Obrazu: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure hydrogen
Numer CAS
1333-74-0
Numer CID PubChem
783
Właściwości atomowe
Promień atomowy
53 pm
Promień walencyjny
31 pm
Elektroujemność
2,2 (Skali Paulinga)
Energia jonizacji
13,5984 eV
Objętość molowa
14,4 cm3/mol
Przewodność cieplna
0,001815 W/cm·K
Stopnie utlenienia
-1, 1
Zastosowania
Liquid hydrogen is used as a rocket fuel.

Hydrogen is commonly used in power stations as a coolant in generators.

Hydrogen's two heavier isotopes (deuterium and tritium) are used in nuclear fusion.

Used as a shielding gas in welding methods such as atomic hydrogen welding.
Hydrogen poses a number of hazards to safety, from fires when mixed with air to being an asphyxiant in its pure form
Izotopy
Stabilne izotopy
1H, 2H
Niestabilne izotopy
3H, 4H, 5H, 6H, 7H
-HHel